Бағаның түпнегізі

Бағаның түпнегізі
База цены

Баға жөніндегі келіссөзде біз тиісті құжаттаманы тексеріп алуымыз керек.

Для переговоров по ценам нам нужно проверить соответствующую документацию.

Бізде баға белгілеу қағидаты туралы арнаулы келісім қазірдің өзінде бар.

У нас уже есть специальное соглашение о принципах ценообразования.

Баға құжаттармен қуатталуға тиіс.

Цена должна быть подтверждена документами.

Ең алдымен біз бағаның бірыңғай түпнегізін (бұдан былайғы келіссөздің негізін) табуға тиіспіз.

Прежде всего мы должны найти единую базу цены (основу для дальнейших переговоров).

Сіз біздің билігімізге баға жөніндегі құжаттаманы ұсынуға тиістісіз.

Вы должны были предоставить в наше распоряжение документацию по ценам.

Сіз біздің ... алдыңыз ба?

Вы получили наши ... ?

- бәсекелік материалдарды

- конкурентные материалы

- бағалықтарды

- прейскуранты

- баға бойынша алдын ала жасалған есептерді

- предварительные расчеты по ценам

- бағыттамаларды

- проспекты

- баға жөніндегі хаттамаларды

- протоколы по ценам.

Иә, біз бәрін алдық.

Да, мы все получили.

Біз де бірқатар құжаттарды дайындадық, ал сіздердің материалдарыңыз бізде бар. Біз оларды мұқият зерделейміз.

Ряд документов мы тоже подготовили, а ваши материалы есть у нас. Мы их основательно изучили.

Екі жағымыз да ... назар аудардық деген үміттемін.

Надеюсь, что обе наши стороны приняли во внимание ...

- жаңа машиналардың келісімді бағасына

- договорные цены на новые машины

- бәсекелі материалдарға

- конкурентные материалы

- баға жөніндегі хаттамаларға

- протоколы по ценам

- техникалық деректерге

- технические данные

- ішкі (әлемдік) нарықтың бағасына

- цены внутреннего (мирового) рынка.

Біз келісімді (келісімшарттағы) бағаны басшылыққа алуға тиіспіз.

Мы должны исходить из договорной (контрактной) цены.

Баға жөніндегі келісілген хаттамалар негізінде баға есептелінді.

Цены были скалькулированы на основе согласованных протоколов по ценам.

Бізге бәсекелік материалдарды берулеріңізді өтінеміз.

Просим предоставить нам конкурентные материалы.

Баға фирмалардың бәсекелік ұсыныстары негізінде айқындалады.

Цены определяются на основе конкурентных предложений фирм.

Біздің бағамыздың қуаттамасы ретінде сіздерге бәсекелік материалдарды ұсынамыз.

В подтверждение наших цен мы предоставим вам конкурентные материалы.

Бәсекелік баға біз сіздерге табыстаған ұсыныстарға сай келеді.

Конкурентные цены соответствуют предложениям, которые мы вам передали.

Сіздер бізге ұсынған бойда баға жөніндегі келіссөз жалғастырылады.

Переговоры по ценам будут продолжены, как только вы представите нам.

Бұл бәсекелік материалдар ...

Эти конкурентные материалы ...

- біздің бұдан былайғы келіссөздерімізге негіз бола алмайды

- не могут быть основой для наших дальнейших переговоров

- біздің бағамыздың дұрыстығын қуаттайды.

- подтверждают правильность наших цен.

Баға белгілеуде біз ең алдымен бәсекелік бағаны және әлемдік нарық бағасын ескереміз.

В ценообразовании мы учитываем прежде всего конкурентные цены и цены мирового рынка.

Әлемдік нарық бағасы біздің баға жөніндегі келіссөзіміздің негізі болуға тиіс.

Цены мирового рынка должны быть основой наших переговоров по ценам.

Әлемдік нарықтың бағасы бойынша теңгемен есептесу қажет.

Необходимо произвести расчет по ценам мирового рынка в тенге.

Баға жөніндегі келіссөз үшін ... біз машина қуатының техникалық параметрлерін (жаңа диапазонын) білуіміз керек.

Для переговоров по ценам ... нам нужно знать технические параметры (новый диапазон) мощности машины.

Бізге техникалық қорытынды қажет болады.

Нам требуется техническое заключение.

Сондықтан көліссөзге екі тараптың да техникалық мамандары қатысуға тиіс.

Поэтому в переговорах должны принять участие технические специалисты обеих сторон.

Мына құжаттама жеткілікті дәрежеде негізделмеген.

Эта документация недостаточно обоснована.

Бұл құжаттаманы біз қабылдамай тастауға мәжбүрміз.

Эту документацию мы вынуждены отклонить.

Сөйтіп, бізде есептің сіздер әзірлеген және маңызды құжаттарға негізделген кейбір алдын ала нұсқалары бар.

Таким образом, у нас есть некоторые предварительные варианты расчета, разработанные вами и основанные на важных документах.

Енді біз баға жөніндегі келіссөзді жалғастыра аламыз.

Теперь мы можем продолжить переговоры по ценам.


Казахско-русский экономический словарь.

Поможем написать реферат

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»